ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ

ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำปฏิบัติการสร้าง แก้ไข และตกแต่งเอกสารรูปแบบต่าง

ๆใช้เครื่องมือจัดทำเอกสารทางราชการ เอกสารทางวิชาการ รายงาน จดหมายเวียน

และคำสั่งแมคโครงเบื้องต้น และการพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์