หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555

20204-2009   จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์                                                              2–0–2

(Ethics and Computer Laws)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์

2. เข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์และ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

3. เข้าใจในหลักกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร

4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ด้วยความละเอียดรอบคอบ และถูกต้อง

 

 

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์

2. แสดงความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์และ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์

3. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายสิทธิบัตร

 

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ หลักกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ กฎหมายลิขสิทธิ์และ กฎหมายสิทธิบัตร


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ

ใช้คำสั่งในโปรแกรมประมวลผลคำปฏิบัติการสร้าง แก้ไข และตกแต่งเอกสารรูปแบบต่าง

ๆใช้เครื่องมือจัดทำเอกสารทางราชการ เอกสารทางวิชาการ รายงาน จดหมายเวียน

และคำสั่งแมคโครงเบื้องต้น และการพิมพ์เอกสารทางเครื่องพิมพ์